Política de privacitat

Política de
privacitat

Clàusula RGPD per al compliment del deure informatiu i obtenció del consentiment a través del web.

1.INTRODUCCIÓ

L’objectiu de Goufone en aquesta política de privacitat és explicar de quina forma tractem les seves dades en la nostra empresa en base al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el qual es refereix el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, com també a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia del drets digitals ,en conformitat amb els principis de : transparència , limitació ,minimització, exactitud, integritat i confidencialitat.


2.RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les seves dades personals és : Gurbtec Telecom S.L. (en endavant GOUFONE) amb CIF B66110792 i adreça social a C/ Girona, 16 08503 Gurb (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el protocol 2013/741,volum 43932,foli 75, full 442032 incripció 1ª.

Així mateix, t’informem que Gurbtec Energia S.L. amb CIF B02782563 amb domicili social al Carrer Girona 16, Gurb, 08503, actua com a corresponsable de tractament de les seves dades de caràcter personal, als efectes de poder prestar els serveis identificats a la web, a la present política de privacitat i a la política de contractació.


DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES.

El Delegat de Protecció de Dades de l’empresa és Jordi Valverde, persona física de la qual disposem per tal de garantir el dret fonamental a la protecció de dades dins l’empresa i a la qual vostè es pot dirigir per tal d’efectuar consultes i/o reclamacions dins aquesta matèria , especialment quan consideri que no han estat atesos els seus drets o llibertats en protecció de dades. Per contactar-hi pot fer-ho en la següent adreça : dpd@goufone.com o bé per mitjà de correu postal a l’adreça: DPD Gurbtec Telecom S.L. C/ Girona, 16 08503 Gurb (Barcelona) adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.

L’Autoritat de Control en aquesta matèria de protecció de dades és l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001) C/Jorge Juan,6 / https://www.agpd.es a la qual es pot dirigir si considera que no han estat degudament atesos per la nostra empresa els seus drets i llibertats de protecció de dades.


3.TRACTAMENTS DE LES SEVES DADES

Les dades que tractem a Goufone són la informació personal que el client o usuari ens proporciona per tal de poder efectuar la contractació dels nostres serveis,com també la informació generada de la prestació d’aquest servei. El client o usuari és el responsable de la informació que ens proporciona per a la contractació i gestió dels nostres productes i serveis. Goufone no es responsabilitza de les dades inexactes, incomplertes o falses que ens pugui proporcionar. Aquestes dades, respectant el principi de minimització , seran adequades,pertinents i limitades a les estrictament necessàries, atenen a les finalitats per les quals són recollides i respectant sempre la voluntat del client o usuari. Les dades que utilitzarem dels clients o usuaris són les obtingudes en el procés de contractació dels nostres serveis i en formen part els següents conceptes: nom, cognoms, data de naixement, DNI, adreça postal, telèfon, adreça per la instal·lació, adreça de correu electrònic, professió,dades de pagament,dades bancàries de domiciliació de les factures. També podem utilitzar dades obtingudes de la prestació dels nostres serveis com és el cas de: dades de consums ,dades de productes, dades de localització, dades de visites a la nostra web, dades d’equipaments i instal·lacions. Tanmateix ,si disposem del seu consentiment per fer-ho, utilitzarem dades addicionals per a realitzar perfils comercials per poder-li oferir els nostres productes comercials que puguin ser del seu interès.

Les bases legitimadores utilitzades que ens permeten els diferents tractaments son les següents:


A. Segons la base de la prestació dels nostres serveis en l’execució del contracte es tractaran les seves dades amb les següents finalitats:
 • I. Prestació, gestió i manteniment dels nostres serveis contractuals amb el client o usuari.
 • II. Efectuar l’atenció al client per diferents mitjans : telefònics, xat de la web,xarxes socials i/o correu postal.
 • III. Mantenir la qualitat i seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques.
 • IV. Complir amb la legislació legal de telecomunicacions en les obligacions de qualitat del servei.
 • V. Detectar la utilització fraudulenta o la contractació irregular.

B. Segons la base de l’ interès legítim que consta en la nostra relació de client o usuari es tractaran les seves dades amb les següents finalitats:
 • I. Podrem tractar les dades obtingudes de la prestació del servei o contracte ,del client o usuari, del seu consum o trànsit amb la finalitat de preveure,de manera molt bàsica,les seves preferències i poder-li proposar i enviar-li per qualsevol mitjà ,inclosos electrònics o digitals, ofertes de productes i serveis Goufone del seu interès.
 • II. Es podran tractar les dades de trànsit realitzades des de la connexió del client o usuari de forma anòmala i que afecti a la seguretat de les xarxes o als equips de manera que puguem enviar-li informació o alertes per diferents mitjans.
 • III. Es podran cedir dades del client o usuari i dades derivades del servei o producte a altres empreses col·laboradores de Goufone que prestin productes i serveis Goufone amb fins administratius o comercials ,de forma puntual ,per evitar-li comunicacions reiteratives
 • IV. Es podran tractar les dades proporcionades per l’usuari que sol·liciti , per qualsevol mitjà, informació sobre productes i serveis Goufone per tal de realitzar ofertes comercials per qualsevol mitjà,inclosos els electrònics,durant un termini màxim de dos anys des que varen ser proporcionats.

El dret d’oposició a aquests tractaments es poden realitzar amb la seva petició ,tal com consta en el seu apartat “Exercici dels seus Drets”.

C. Segons la base del consentiment exprés per part del client o usuari amb l’obtenció del seu consentiment es tractaran les seves dades amb les següents finalitats:
 • I. Podrem tractar les dades obtingudes de la prestació del servei o contracte ,del client o usuari, del seu consum o trànsit amb la finalitat d’elaborar un perfil comercial ,amb les seves preferències i poder-li proposar i enviar-li per qualsevol mitjà ,inclosos electrònics o digitals, ofertes de productes i serveis Goufone del seu interès.
 • II. Podrem tractar les dades obtingudes de la prestació del servei o contracte ,del client o usuari, del seu consum o trànsit amb la finalitat de elaborar un perfil comercial ,amb les seves preferències ,i poder-li proposar i enviar-li per qualsevol mitjà ,inclosos electrònics o digitals, ofertes de productes i serveis Goufone del seu interès amb un termini màxim de dos anys des de la finalització del contracte de prestació de serveis amb Goufone.
 • III. Podem tractar les seves dades obtingudes del seu consentiment i interès de prestació dels nostres serveis i productes Goufone amb la finalitat de proposar-li ofertes dels nostres productes i serveis amb un termini màxim de dos anys des que varen ser proporcionades.

La retirada del seu consentiment per aquests tractaments es podrà realitzar amb la seva petició ,tal com consta en l’apartat “Exercici dels seus drets”.


4.TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Goufone informa que les seves dades seran tractades única i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals varen ser recollides, en el seu moment, respectant sempre el principi de limitació dels seus terminis de conservació. Hem establert uns terminis de conservació que seran aplicables en funció de la seva finalitat i de la seva base legitimadora ,exceptuant que s’hagi indicat un termini diferent en la contractació d’algun dels nostres serveis .

 • 1. El termini de conservació de les dades relacionades amb la contractació i la corresponent facturació de la prestació dels nostres serveis ,en aplicació a la legislació civil,mercantil i fiscal vigents ,serà de vuit anys des de la finalització del contracte de prestació dels nostres serveis.
 • 2. El termini de conservació de les dades per a la realització dels tractaments relacionats amb l’execució de la prestació del servei serà el mínim indispensable per a complir amb les finalitats requerides mentre el contracte estigui en vigor . La informació sobre navegació,trànsit i localització ,per tal de complir amb les obligacions de manteniment de la seguretat en les xarxes o prevenció del frau,es tractarà durant un termini màxim d’un any.
 • 3. El termini de conservació de les dades de trànsit i localització ,en compliment a la Llei 25/2007,serà d’un any i podran ser sol·licitats per requeriment judicial.
 • 4. El termini de conservació de les dades relacionades amb els tractaments d’anàlisis de dades per tal de preveure els interessos o preferències del client o l’usuari basats en l’interès legítim ,com també en l’elaboració d’un perfil comercial en el cas d’haver-nos donat el seu consentiment,serà durant el termini màxim d’un any,excepte resulti necessari ampliar-ho amb un termini superior per tal de complir amb la finalitat prevista .
 • 5. El termini de conservació de les seves dades obtingudes del seu consentiment i interès de prestació dels nostres serveis i productes Goufone amb la finalitat de proposar-li ofertes dels nostres productes i serveis serà d’un termini màxim de dos anys des que varen ser proporcionades.

5.EXERCICI DELS SEUS DRETS

Pot exercitar els següents drets com a titular de les seves dades :

 • Dret d’Accés: Pot sol·licitar informació sobre les seves dades personals que la nostra empresa tingui de vostè i els possibles tractaments que s’estiguin realitzant.
 • Dret de Rectificació: Pot sol·licitar la rectificació de les dades personals que resultin inexactes o bé que resultin incomplertes.
 • Dret de Supressió: Pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual varen ser recollides , excepte quan existeixi una obligació legal de conservar-les o existeixin altres motius legítims per a la seva conservació. En aquest sentit,en àmbit digital,si vostè exercita el “dret a l’oblit “ l’empresa es dirigirà al proveïdor de serveis d’internet per comunicar la seva sol·licitud tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació,excepte quan la seva conservació sigui necessària per motius legítims o una obligació legal de conservar-los.
 • Dret d’Oposició: Pot oposar-se al tractament de les seves dades,excepte quan existeixin motius d’interès legítim del responsable per continuar amb el tractament de les seves dades , llavors únicament seran conservats per l’exercici o defensa de reclamacions. El tractament de dades personals amb fins comercials o publicitaris no s’entendrà legítim i en conseqüència el dret d’oposició serà equivalent a la revocació del consentiment previ manifestat.
 • Dret de Limitació: Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals amb les condicions establertes legalment. Tanmateix això podria implicar el bloqueig de les seves dades per tal d’evitar aquest tractament en un futur i que únicament es conservarien per exercitar o defensar les seves reclamacions.
 • Dret de portabilitat: Pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals , això permet al interessat rebre les seves dades personals facilitades al responsable i poder-les transmetre directament a un altre responsable en un format estructurat,d’ús comú i lectura mecànica.

6.DESTINATARIS

L’objectiu de Goufone és únicament ,per tal mantenir la prestació dels nostres serveis , cedir o intercanviar les dades personals amb tercers destinataris per desenvolupar les finalitats previstes en la nostra política de privacitat , realitzar comunicacions a empreses col·laboradores i sistemes d’informació creditícia i altres empreses que siguin legalment exigibles en el compliment de normatives ,com les detallades a continuació:

 • 1. Les empreses necessàries per la prestació del servei. Són els nostres proveïdors de confiança que poden tenir accés a dades personals per tal de desenvolupar les tasques necessàries per a la prestació dels nostres serveis i que poden actuar com a encarregats de tractament de les dades ,de manera que estan obligats a complir amb les seves obligacions legals i a mantenir la deguda confidencialitat i secret de la informació. Per això podrem compartir informació personal del client o usuari amb els serveis comercials i tècnics d’aquestes empreses,en funció de les necessitats per al desenvolupament d’aquestes tasques. En qualsevol cas les dades mai seran compartides a terceres empreses ,sense el seu consentiment previ , excepte quan aquesta comunicació de dades sigui estrictament necessària per assegurar el manteniment de la nostra prestació de servei o pels casos que sigui necessari de complir amb la normativa vigent en aquell moment. Igualment informem que podran ser comunicades les dades personals del client o usuari que siguin necessàries per a la prestació de servei, facturació i cobraments de serveis a altres empreses contractades pel client mitjançant la nostra oferta comercial,com poden ser altres operadores de telecomunicacions o proveïdors de serveis de tarificació addicional.
 • 2. Les dades es comunicaran a empreses del grup Goufone (format per Gurbtec Telecom S.L. i Gurbtec Energia S.L.) per a finalitats administratives, inclòs el tractament de dades personals de clients, comercials i de contacte.
 • 3. Altres empreses basades en l’interès legítim : Sempre que el client hagi consentint la utilització de les seves dades ,basades en l’interès legítim , les comunicacions podran efectuar-se a empreses que prestin serveis a Goufone .En cap cas es produirà un accés permanent a les dades personals per part d’aquestes empreses i s’efectuaran només quan sigui estrictament necessari per a cadascun dels cassos. Tanmateix Goufone també podrà comunicar les seves dades a tercers quan sigui estrictament necessari pel compliment d’una obligació legal.
 • 4. Altres empreses d’informació creditícia: D’acord amb la normativa vigent ,en els supòsits d’impagament, les seves dades personals podran ser comunicades a terceres empreses que estiguin degudament autoritzades per gestionar l’incompliment de les obligacions dineràries dels seus pagaments.
 • 5. Altres entitats com a compliment d’una obligació legal: Goufone podrà comunicar les seves dades personals de client o usuari a tercers quan sigui estrictament necessari pel compliment d’una obligació legal. Igualment , i segons obligació legal, es poden comunicar a les diferents autoritats públiques: fiscals, duaneres, judicials, cossos policials, autoritats en matèria de telecomunicacions,entitats prestatàries dels serveis d’atenció de trucades d’urgència 112 i d’altres entitats en matèries en funció del compliment en la normativa vigent.
 • pages/gdpr/index.text_6_2_6

7.CONFIDENCIALITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS.

Des de Goufone prenem sempre les mesures tècniques , organitzatives i de seguretat que siguin necessàries per tal de garantir la integritat ,confidencialitat,disponibilitat i resiliència de les seves dades personals per tal d’evitar-ne l’alteració , la pèrdua ,el tractament i l’accés no autoritzat. Tot això d’acord amb el que està establert en la legislació aplicable. En els cassos de violacions de seguretat de les seves dades personals que comportin risc pels drets de les persones adoptarem totes les mesures necessàries per solventar tal situació i reduir els efectes que poguessin haver ocasionat. Igualment es notificarien als clients o usuaris i a la Agència Espanyola de Protecció de Dades quan això fos necessari i requerit per la normativa vigent.


8.VIGÈNCIA DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de Privacitat de Goufone publicada en la nostra pàgina web goufone.es/privacitat serà sempre vigent en cada moment, reservant-nos el dret a modificar-la sempre que sigui necessari. Si existís una nova actualització aquesta serà publicada en la web i en el supòsit que afectés al client o usuari en els seus drets i llibertats serà comunicada directament a ell. Aquestes notificacions ,modificacions i comunicacions s’efectuaran amb el preavís legal necessari efectuant la deguda comunicació . La utilització dels nostres serveis ,després de l’esmentada comunicació, implicarà el coneixement de la nostra política de privacitat.