Aviso Legal Goufone

Aviso Legal
Goufone

Datos legales del sitio web de Goufone

Avís legal

Dades del propietari i responsable del lloc web goufone.com

 • Gurbtec Telecom S.L.
 • c/ Girona, 16
 • 08503 Gurb (Barcelona)
 • Spain
 • Telèfon 93 390 05 16
 • C.I.F. B66110792
   
Condicions d'ús

L'entrada i ús de la pàgina web www.goufone.com (d'ara endavant la Web) atorga la condició d'usuari al visitant de la web i implica la conformitat sense reserves per part de l'usuari d'aquestes condicions d'utilització del web. En cas de no acceptar aquesta condició, preguem que no s'utilitzi aquesta web.

 

Obligacions dels Usuaris

L'usuari només pot utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l'usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita per part de Gurbtec Telecom,S.L. Amb caràcter general els usuaris han d'estar sempre d'acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar la web de formes que puguin impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquesta. Així com dels seus béns o drets de, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant l'ús del web, l'usuari està obligat a:

 • Facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre de la nostra pàgina web.
 • No emmagatzemar, introduir o difondre mitjançant aquesta web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que pogués provocar danys a la Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de goufone.com, de qualsevol altre usuari dels proveïdors de goufone.com o en general de qualsevol tercer.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, o la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, o l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 • No efectuar activitats publicitàries o explotació comercial a través del web, i no utilitzar els continguts i la informació d'aquesta web per emetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades de tercers.
 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la web o de qualsevol dels serveis de la mateixa, incloent-hi la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol forma.
 • No destruir, alterar, ni utilitzar per al seu ús propi, inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de goufone.com, proveïdors o tercers.
 • No emmagatzemar o difondre mitjançant el Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers. Com tampoc cap contingut del qual no disposes, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.
 • Acceptar les condicions generals de contractació dels productes i serveis de GOUFONE.

 

Exoneració de responsabilitats

El titular de la web no es fa responsable dels danys o perjudicis que en puguis originar per l'ús indegut, com tampoc pels enllaços de continguts de tercers i/o errades tecnològiques motivades per causes alienes a goufone.com.

 

Protecció de dades personals

Els informem que tractem les seves dades en la nostra empresa en base al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el qual es refereix el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, com també a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia del drets digitals . El responsable del tractament de les seves dades personals és : Gurbtec Telecom,S.L. (en endavant GOUFONE) amb CIF B66110792 i adreça social en C/Ató Bisbe ,4 de 08500 VIC (Barcelona). La finalitat per la qual tractem les seves dades és per poder-li oferir el servei que vostè ha contractat, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal de l'empresa. En acceptar els termes i condicions d’ús del servei el client és informat i autoritza a Goufone al tractament específic de les dades de prestació dels serveis .Aquestes son dades del client, serveis contractats, dades de trànsit, localització, geolocalització, navegació i facturació, el tractament de les quals és necessari en l’execució del contracte per a la prestació del servei i l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes com també altres finalitats que ens autoritzi segons la nostra Política de Privacitat i que pot consultar i decidir sobre aquests tractaments que necessitin del seu consentiment a : http://www.goufone.com/proteccio-dades Goufone pot encarregar aquests tractaments a proveïdors de confiança directament relacionats amb nosaltres per tal d’efectuar la prestació del servei contractat. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat comunicant-ho per carta ordinària a la direcció GURBTEC TELECOM,S.L., C/ ATÓ BISBE, 4, BXS - 08500 - VIC - BARCELONA o l'email: legal@goufone.com. A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació. Des de Goufone prenem sempre les mesures tècniques , organitzatives i de seguretat que siguin necessàries per tal de garantir la integritat ,confidencialitat, disponibilitat i resiliència de les seves dades personals per tal d’evitar-ne l’alteració , la pèrdua ,el tractament i l’accés no autoritzat. Tot això d’acord amb el que està establert en la legislació aplicable. Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: http://www.goufone.com/proteccio-dades o bé demanar-ne un exemplar a qualsevol de les nostres botigues Goufone.

 

Contacte

Per a qualsevol incidència relacionada amb l'ús de la web, es podrà contactar amb goufone.com

 • A través del web (formulari de contacte)
 • Correu electrònic (info@goufone.com)