Concursos

Concursos

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ "PER 5€ NO ET RATLLIS"

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ “PER 5€ NO ET RATLLIS” ORGANITZADA PER GURBTEC TELECOM, S.L.

Gurbtec Iguana Telecom, S.L. (en endavant, Goufone) amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, convoca una acció promocional consistent en adquirir un protector de pantalla de terminals mòbils que s’instal·larà a la botiga Goufone escollida per l’usuari a un preu reduït de 5€.

PRIMERA.- L’objectiu d'aquesta promoció és poder agrair la confiança en els nostres serveis de telecomunicacions i mòbil a usuaris de Goufone que tinguin contractada com a mínim una línia de telefonia mòbil amb Goufone.

SEGONA.- La promoció es portarà a terme des de les 00.00 del dia 1 de juliol del 2022 fins al 30 de setembre de 2022 o fins a exhaurir les existències dels protectors de pantalla. Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

TERCERA.- Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el dia 1 de juliol de 2022 i fins al 30 de setembre de 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits: Que siguin majors d’edat. Que siguin usuaris de Goufone i que tinguin contractat un servei de telefonia mòbil amb Goufone en el període citat.

QUARTA.- La present acció va dirigida a usuaris i usuàries del servei de telefonia mòbil de Goufone.

La present acció promocional es comunicarà a través dels canals: Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades) Missatge de Text (SMS) Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp) Correu electrònic Flyers (fires i mercats)

CINQUENA.- La promoció consistirà a posar un protector de pantalla a cada terminal mòbil que tingui línia activa amb Goufone a un preu reduït de 5€. Si l’usuari té contractada més d’una línia amb Goufone, cada una d’elles pot optar a posar-se el protector amb el preu reduït de 5€.

SISENA.- En el cas que el sol·licitant no tingui la línia de telefonia mòbil amb Goufone el preu serà de 15€.

SETENA.- Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació o suspensió abans de la data de tancament d'aquesta, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

VUITENA.- La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

NOVENA.- En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE.

El responsable del tractament de les dades és GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona .

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament d'aquestes. Podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent-hi fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona.

DESENA.- La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.

24-08-2022

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ “FINANCEM EL TEU MÒBIL”

Gurbtec Telecom, S.L. (en endavant, Goufone) amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, convoca una acció promocional consistent en la promoció d’aparells mòbils amb possibilitat d’adquirir-los amb finançament per a usuaris de Goufone.

PRIMERA.- L’objectiu d'aquesta promoció és poder agrair la confiança en els nostres serveis de telecomunicacions i mòbil a usuaris de Goufone que contractin un dels terminals mòbils en promoció que disposa Goufone. Els serveis d’energia no estan dintre d’aquesta promoció.

SEGONA.- La promoció es portarà a terme des de les 00.00 del dia 1 de juliol del 2022 fins a exhaurir les existències dels aparells en promoció. (Període Promocional). Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

TERCERA.- Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el dia 1 de juliol de 2022 i fins a exhaurir les existències dels aparells mòbils en promoció compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

 • Que siguin majors d’edat.
 • Que siguin usuaris de Goufone o que contractin un servei de Goufone en el període citat.

QUARTA.- La present acció va dirigida a usuaris i usuàries de Goufone.

La present acció promocional es comunicarà a través dels canals:

 • Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades)
 • Missatge de Text (SMS)
 • Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp)
 • Correu electrònic
 • Flyers (fires i mercats)

CINQUENA.- La promoció consistirà en la venda de terminals mòbils en format de finançament a usuaris/es de Goufone.

SISENA.- En el cas que l’Usuari que hagi contractat qualsevol dels serveis de telecomunicacions de Goufone i sigui beneficiari d’aquesta promoció es doni de baixa abans d’arribar el tercer mes, des de la instal·lació, haurà de seguir fent el pagament de la quota de finançament que pertoqui fins que el terminal quedi totalment pagat.

SETENA.- Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació o suspensió abans de la data de tancament de la mateixa, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

VUITENA.- La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

NOVENA.- En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE.

El responsable del tractament de les dades és GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona .

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona.

DESENA.- La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.

01-07-2022

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ “PORTA ELS TEUS VEÏNS”

Gurbtec Iguana Telecom, S.L. (en endavant, Goufone) amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, convoca una acció promocional consistent en un descompte de 25 €/mensuals (VINT-I-CINC EUROS MENSUALS) dels serveis de telecomunicacions que l’Usuari hagi contractat, durant 12 mesos seguits sempre i quan segueixin les premisses que es detallen a continuació.

PRIMERA.- L’objectiu d'aquesta promoció és poder agrair la confiança en els nostres serveis de telecomunicacions a nous usuaris que contractin els serveis de fibra òptica de Goufone. Els serveis d’energia no estan dintre d’aquesta promoció.

SEGONA.- La promoció es portarà a terme des de les 00:00 del dia 1 de setembre del 2022 fins les 23:59.59 hores del 31 de desembre de 2022. (Període Promocional). Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

TERCERA.- Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 de desembre del 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

 • Que siguin majors d’edat.
 • Que no hagin estat usuaris de Goufone en els últims 3 (TRES)mesos.
 • Que resideixin a Espanya.
 • Que hi hagi cobertura Goufone al domicili on contracten.
 • Que contractin el servei de fibra òptica de Goufone durant el citat període.
 • Que portin d’1 a 5 (CINC) veïns i que cada un d’aquests contractin com a mínim un servei de fibra òptica de Goufone.

QUARTA.- La present acció va dirigida a aquells usuaris i usuàries que en els últims 12 mesos van facilitar, de forma expressa, les seves dades personals, concretament: Nom i Cognoms i Domicili, amb la finalitat que si més endavant hi havia una millor oferta comercial estarien interessats en contractar.

La present acció promocional es comunicarà a través dels canals:

 • Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades)
 • Missatge de Text (SMS)
 • Xarxes socials
 • Missatge de Text Instantanis i imatges promocionals per telèfons intel·ligents (WhatsApp)
 • Correu electrònic
 • Flyers (fires i mercats)

CINQUENA.- La promoció consistirà en què si l’Usuari porta a 5 (cinc) veïns i aquests contracten els serveis de telecomunicacions (com a mínim un servei de fibra òptica) durant el mes que dura la promoció, l’usuari tindrà un descompte de 25€ a partir del tercer mes des del moment de la instal·lació dels cinc veïns i durant un any, sumant 300€ de descompte l’any.

 • Si un usuari porta a 1 amic → L’usuari aconsegueix 25€ de descompte a una quota i l’amic també 25€ de descompte al 3r mes després de la contractació.
 • Si un usuari porta a 2 amics → L'usuari aconsegueix 50€ de descompte dividits en 25 € de descompte a les quotes del 3r i 4t mes després de la contractació.
 • Si un usuari porta 3 amics → L'usuari aconsegueix 75€ de descompte dividits en 25 € de descompte a les quotes del 3r, 4t i 5è mes després de la contractació.
 • Si un usuari porta 4 amics → L'usuari aconsegueix 100€ de descompte dividits en 25 € de descompte a les quotes del 3r, 4t, 5è i 6è mes després de la contractació.

Cada usuari només es podrà beneficiar d’un descompte vingut d’aquestes promocions. Les promocions no són acumulables.

SISENA.- Un cop finalitzat el període promocional, els nous usuaris que no hagin contractat durant el període mencionat no gaudiran del 25 €/mensuals (VINT-I-CINC EUROS MENSUALS) dels serveis de telecomunicacions que l’Usuari hagi contractat, durant 12 mesos seguits.

SETENA.- En el cas que l’Usuari que hagi contractat qualsevol dels serveis de telecomunicacions de Goufone i sigui beneficiari d’aquesta promoció es doni de baixa abans d’arribar el tercer mes, des de la instal·lació, no es procedirà a realitzar cap descompte sobre cap de les quotes, i quedarà exclòs del benefici d’aquesta promoció i haurà de pagar 150 euros (Iva inclòs) de penalització. També quedaran exclosos d’aquesta promoció, aquells usuaris que, tot i complir amb els requisits, tinguessin alguna factura pendent de pagar de Goufone.

VUITENA.- Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclús la seva possible anul·lació abans de la data de tancament de la mateixa, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

NOVENA.- La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

DESENA.- En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE.

El responsable del tractament de les dades és GURBTEC TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona.

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona.

ONZENA.- La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altre jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.

29-06-2022

Comunicat sobre les campanyes del sorteig d'1 any de fibra òptica

Per mitjà del present comunicat, i d'acord amb el que s'estableix a l'article 10 de les bases legals, els informem oficialment que els sortejos d'1 any de fibra òptica per a les campanyes de Berga, L'Empordà i d'Osona, previstos pel dia 31 de maig del 2022, 3 de juny del 2022 i 7 de juny del 2022 respectivament, queden suspesos.
Aprofitem també per informar-los que es convocarà/s'ha convocat un nou sorteig que englobarà aquestes campanyes amb el nom de “ET CONNECTEM 1 ANY" , previst des del 3 de juny del 2022 al 31 d’agost del 2022.

Us deixem les bases legals per a poder participar

02-06-2022

Bases legals de la promoció "Descompte 3a quota completa"

 1. L’objectiu d'aquesta promoció és poder agrair la confiança en els nostres serveis de telecomunicacions a nous usuaris que contractin els serveis de fibra òptica de Goufone. Els serveis d’energia no estan dintre d’aquesta promoció.

 2. La promoció es portarà a terme des de les 00.00 del dia 1 de setembre del 2022 fins a les 23.59 hores del 30 de setembre del 2022. (Període Promocional). Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

 3. Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el 1 de setembre del 2022 i el 30 de setembre del 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

 • Que siguin majors d’edat.
 • Que no hagin estat usuaris de Goufone en els últims 6 mesos.
 • Que resideixin a Espanya.
 • Que hi hagi cobertura Goufone al domicili on contracten.
 • Que contractin el servei de fibra òptica de Goufone durant el citat període.
 1. La present acció va dirigida a aquells usuaris i usuàries que en els últims 12 mesos van facilitar, de forma expressa, les seves dades personals, concretament: Nom i Cognoms i Domicili, amb la finalitat que si més endavant hi havia una millor oferta comercial, estarien interessats a contractar. La present acció promocional es comunicarà a través dels canals:
 • Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades)
 • Missatge de Text (SMS)
 • Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp)
 • Correu electrònic
 • Flyers (fires i mercats)
 1. La promoció consistirà en el descompte del 100% dels serveis contractats de telecomunicacions al tercer mes des del moment de la instal·lació. Cada usuari només es podrà beneficiar d’un descompte vingut d’aquestes promocions.

 2. Un cop finalitzat el període promocional, els nous usuaris que no hagin contractat durant el període mencionat no gaudiran del descompte del 100% de la tercera quota.

 3. En el cas que l’Usuari que hagi contractat qualsevol dels serveis de telecomunicacions de Goufone i sigui beneficiari d’aquesta promoció es doni de baixa abans d’arribar el tercer mes, des de la instal·lació, no es procedirà a realitzar cap descompte sobre cap de les quotes i queda exclòs del benefici d’aquesta promoció. També quedaran exclosos d’aquesta promoció, aquells usuaris que, tot i complir amb els requisits, tinguessin alguna factura pendent de pagar de Goufone.

 4. Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclús la seva possible anul·lació abans de la data de tancament d’aquesta, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

 5. La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

 6. En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE.

El responsable del tractament de les dades és GURBTEC TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona .

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament d’aquestes. Podrà exercir aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent-hi fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona.

 1. La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels Participants.
07-04-2022