Concursos

Concursos

Bases Legals promoció 6 mesos Netflix

EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ Gurbtec Iguana Telecom, S.L. (en endavant, Goufone) amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, convoca una acció promocional consistent en oferir gratuïtament una targeta NETFLIX valorada en 50€ als usuaris que es donin d’alta a Goufone en qualsevol dels nostres packs abans del 31 de desembre de 2022.

DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ La promoció estarà vigent des de les 12:00 hores del dia 1 de desembre del 2022 fins a les 00:00 hores del 31 de desembre de 2022. Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ Durant la present promoció, els clients que es donin d’alta en a Goufone en qualsevol dels nostres packs abans del 31 de desembre de 2022 obtindran gratuïtament una targeta NETFLIX valorada en 50€.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el dia 1 de desembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits: (i) Que siguin majors d’edat. (ii) Que siguin usuaris de Goufone i (iii) que contractin qualsevol dels packs que ofereixi Goufone.

LIMITACIONS Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció.

No podran participar en la promoció les persones següents: (i) Els treballadors per compte d’altri empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L, (ii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

El premi objecte d’aquesta promoció no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, i no podrà ser bescanviat per qualsevol altre producte, servei, ni per diners.

Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi objecte d’aquesta promoció pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L a les presents Bases Legals.

COMUNICACIÓ La present acció promocional es comunicarà a través dels canals: Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades) Missatge de Text (SMS) Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp) Correu electrònic, Flyers (fires i mercats).

MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació o suspensió abans de la data de tancament d'aquesta, o possible ampliació, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que puguin patir els Participants, guanyador o tercers. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar , modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de participació.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

PROTECCIÓ DE DADES En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE. El responsable del tractament de les dades és GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona . Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, o al correu electrònic dpd@goufone.com.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.

14-12-2022

Bases Legals promoció CAMPANYA DE NADAL

 1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ Gurbtec Iguana Telecom, S.L. (en endavant, Goufone) amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, convoca una acció promocional consistent en oferir gratuïtament una targeta NETFLIX vàlida per a 6 mesos valorada en 50€ i 50GB addicionals de franc per a gastar fins el 31 de desembre de 2022, als usuaris que es donin d’alta a Goufone en qualsevol dels serveis de fibra òptica o wisp, de forma independent o amb altres paquets.

 2. DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ La promoció estarà vigent des de les 00:00 hores del dia 13 de desembre del 2022 fins a les 23:59 hores del 5 de gener de 2023. Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

 3. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ Durant la present promoció, els clients que es donin d’alta a Goufone en qualsevol dels serveis de fibra òptica o wisp, de forma independent o amb altres paquets, obtindran gratuïtament una targeta NETFLIX vàlida per a 6 mesos valorada en 50€ i 50GB addicionals de franc per a gastar fins el 31 de desembre de 2022.

Els clients que s’acullin a aquesta promoció estaran sotmesos a una permanència de 6 mesos.

En cas de que els clients que s’hagin acollit a aquesta promoció es donin de baixa abans d’arribar als 6 mesos de contracte, se'ls facturarà l’import proporcional del valor del premi rebut, és a dir dels 50€, a la factura final, així com els costos de la gestió i instal·lació de l’alta del servei generats i que tenen un cost de 150€.

 1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el dia 13 de desembre del 2022 i 5 de gener de 2023 compleixin tots i cadascun dels següents requisits: (i) Que siguin majors d’edat. (ii) Que es donin d’alta a Goufone i (iii) Que contractin qualsevol dels serveis de fibra òptica o wisp, de forma independent o amb altres paquets.

 2. LIMITACIONS Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció.

No podran participar en la promoció les persones següents: (i) Els treballadors per compte d’altri empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L, (ii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

El premi objecte d’aquesta promoció no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, i no podrà ser bescanviat per qualsevol altre producte, servei, ni per diners.

Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi objecte d’aquesta promoció pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L a les presents Bases Legals.

No podran acumular-se diferents promocions.

 1. COMUNICACIÓ La present acció promocional es comunicarà a través dels canals: Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades) Missatge de Text (SMS) Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp) Correu electrònic, Flyers (fires i mercats).

 2. MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació o suspensió abans de la data de tancament d'aquesta, o possible ampliació, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

 3. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que puguin patir els Participants, guanyador o tercers. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar , modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de participació.

 4. ACCEPTACIÓ DE LES BASES La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

 5. PROTECCIÓ DE DADES En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE. El responsable del tractament de les dades és GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona . Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, o al correu electrònic dpd@goufone.com.

 6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.

14-12-2022

Bases Legals de la promoció Pack Guardià

1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

Gurbtec Iguana Telecom, S.L. (en endavant, Goufone) amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, convoca una acció promocional consistent en obtenir gratuïtament la protecció digital i una línia mòbil addicional de 5GB durant 3 mesos tots aquells clients i usuaris que es donin d’alta en el Pack guardià abans del 31 de gener de 2023.

 1. DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ La promoció estarà vigent des de les 12:00 hores del dia 1 d’octubre del 2022 fins a les 00:00 hores del 31 de gener de 2023. Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

 2. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ Durant la present promoció, els clients que es donin d’alta en el Pack Guardià abans del 31 de gener de 2023, obtindran gratuïtament la protecció digital i una línia mòbil addicional de 5GB durant 3 mesos.

 3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el dia 1 d’octubre de 2022 i fins al 31 de gener de 2023 compleixin tots i cadascun dels següents requisits: (i) Que siguin majors d’edat. (ii) Que siguin usuaris de Goufone i (iii) que contractin el Pack Guardià amb Goufone durant el període citat.

 4. LIMITACIONS Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció.No podran participar en la promoció les persones següents: (i) Els treballadors per compte d’altri empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L, (ii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).El premi objecte d’aquesta promoció no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, i no podrà ser bescanviat per qualsevol altre producte, servei, ni per diners. Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi objecte d’aquesta promoció pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L a les presents Bases Legals.

 5. COMUNICACIÓ La present acció promocional es comunicarà a través dels canals: Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades) Missatge de Text (SMS) Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp) Correu electrònic, Flyers (fires i mercats).

 6. MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació o suspensió abans de la data de tancament d'aquesta, o possible ampliació, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

 7. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que puguin patir els Participants, guanyador o tercers.No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar , modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de participació.

 8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

 9. PROTECCIÓ DE DADES En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE. El responsable del tractament de les dades és GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona .Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, o al correu electrònic dpd@goufone.com.

 10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.

28-09-2022

Bases Legals promoció NETFLIX

 1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ Gurbtec Iguana Telecom, S.L. (en endavant, Goufone) amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, convoca una acció promocional consistent en oferir gratuïtament una subscripció a Netflix durant 3 mesos als usuaris que es donin d’alta a Goufone en qualsevol dels nostres packs abans del 31 de desembre de 2022.

 2. DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ La promoció estarà vigent des de les 12:00 hores del dia 1 d’octubre del 2022 fins a les 00:00 hores del 31 de desembre de 2022. Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

 3. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ Durant la present promoció, els clients que es donin d’alta en a Goufone en qualsevol dels nostres packs abans del 31 de desembre de 2022 obtindran gratuïtament una subscripció a Netflix durant 3 mesos.

 4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el dia 1 d’octubre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits: (i) Que siguin majors d’edat. (ii) Que siguin usuaris de Goufone i (iii) que contractin qualsevol dels packs que ofereixi Goufone.

 5. LIMITACIONS Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció.

No podran participar en la promoció les persones següents: (i) Els treballadors per compte d’altri empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L, (ii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

El premi objecte d’aquesta promoció no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, i no podrà ser bescanviat per qualsevol altre producte, servei, ni per diners.

Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi objecte d’aquesta promoció pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L a les presents Bases Legals.

 1. COMUNICACIÓ La present acció promocional es comunicarà a través dels canals: Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades) Missatge de Text (SMS) Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp) Correu electrònic, Flyers (fires i mercats).

 2. MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació o suspensió abans de la data de tancament d'aquesta, o possible ampliació, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

 3. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que puguin patir els Participants, guanyador o tercers. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar , modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de participació.

 4. ACCEPTACIÓ DE LES BASES La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

 5. PROTECCIÓ DE DADES En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE. El responsable del tractament de les dades és GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona . Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, o al correu electrònic dpd@goufone.com.

 6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.

28-09-2022

Bases legals de la promoció “Financem el teu mòbil”

Gurbtec Telecom, S.L. (en endavant, Goufone) amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, convoca una acció promocional consistent en la promoció d’aparells mòbils amb possibilitat d’adquirir-los amb finançament per a usuaris de Goufone.

PRIMERA.- L’objectiu d'aquesta promoció és poder agrair la confiança en els nostres serveis de telecomunicacions i mòbil a usuaris de Goufone que contractin un dels terminals mòbils en promoció que disposa Goufone. Els serveis d’energia no estan dintre d’aquesta promoció.

SEGONA.- La promoció es portarà a terme des de les 00.00 del dia 1 de juliol del 2022 fins a exhaurir les existències dels aparells en promoció. (Període Promocional). Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

TERCERA.- Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el dia 1 de juliol de 2022 i fins a exhaurir les existències dels aparells mòbils en promoció compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

 • Que siguin majors d’edat.
 • Que siguin usuaris de Goufone o que contractin un servei de Goufone en el període citat.

QUARTA.- La present acció va dirigida a usuaris i usuàries de Goufone.

La present acció promocional es comunicarà a través dels canals:

 • Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades)
 • Missatge de Text (SMS)
 • Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp)
 • Correu electrònic
 • Flyers (fires i mercats)

CINQUENA.- La promoció consistirà en la venda de terminals mòbils en format de finançament a usuaris/es de Goufone.

SISENA.- En el cas que l’Usuari que hagi contractat qualsevol dels serveis de telecomunicacions de Goufone i sigui beneficiari d’aquesta promoció es doni de baixa abans d’arribar el tercer mes, des de la instal·lació, haurà de seguir fent el pagament de la quota de finançament que pertoqui fins que el terminal quedi totalment pagat.

SETENA.- Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació o suspensió abans de la data de tancament de la mateixa, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

VUITENA.- La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

NOVENA.- En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE.

El responsable del tractament de les dades és GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona .

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC IGUANA TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona.

DESENA.- La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altra jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.

01-07-2022

Bases legals de la promoció “Porta el teus veïns”

Gurbtec Iguana Telecom, S.L. (en endavant, Goufone) amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, convoca una acció promocional consistent en un descompte de 25 €/mensuals (VINT-I-CINC EUROS MENSUALS) dels serveis de telecomunicacions que l’Usuari hagi contractat, durant 12 mesos seguits sempre i quan segueixin les premisses que es detallen a continuació.

PRIMERA.- L’objectiu d'aquesta promoció és poder agrair la confiança en els nostres serveis de telecomunicacions a nous usuaris que contractin els serveis de fibra òptica de Goufone. Els serveis d’energia no estan dintre d’aquesta promoció.

SEGONA.- La promoció es portarà a terme des de les 00:00 del dia 1 de setembre del 2022 fins les 23:59.59 hores del 31 de desembre de 2022. (Període Promocional). Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

TERCERA.- Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 de desembre del 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

 • Que siguin majors d’edat.
 • Que no hagin estat usuaris de Goufone en els últims 3 (TRES)mesos.
 • Que resideixin a Espanya.
 • Que hi hagi cobertura Goufone al domicili on contracten.
 • Que contractin el servei de fibra òptica de Goufone durant el citat període.
 • Que portin d’1 a 5 (CINC) veïns i que cada un d’aquests contractin com a mínim un servei de fibra òptica de Goufone.

QUARTA.- La present acció va dirigida a aquells usuaris i usuàries que en els últims 12 mesos van facilitar, de forma expressa, les seves dades personals, concretament: Nom i Cognoms i Domicili, amb la finalitat que si més endavant hi havia una millor oferta comercial estarien interessats en contractar.

La present acció promocional es comunicarà a través dels canals:

 • Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades)
 • Missatge de Text (SMS)
 • Xarxes socials
 • Missatge de Text Instantanis i imatges promocionals per telèfons intel·ligents (WhatsApp)
 • Correu electrònic
 • Flyers (fires i mercats)

CINQUENA.- La promoció consistirà en què si l’Usuari porta a 5 (cinc) veïns i aquests contracten els serveis de telecomunicacions (com a mínim un servei de fibra òptica) durant el mes que dura la promoció, l’usuari tindrà un descompte de 25€ a partir del tercer mes des del moment de la instal·lació dels cinc veïns i durant un any, sumant 300€ de descompte l’any.

 • Si un usuari porta a 1 amic → L’usuari aconsegueix 25€ de descompte a una quota i l’amic també 25€ de descompte al 3r mes després de la contractació.
 • Si un usuari porta a 2 amics → L'usuari aconsegueix 50€ de descompte dividits en 25 € de descompte a les quotes del 3r i 4t mes després de la contractació.
 • Si un usuari porta 3 amics → L'usuari aconsegueix 75€ de descompte dividits en 25 € de descompte a les quotes del 3r, 4t i 5è mes després de la contractació.
 • Si un usuari porta 4 amics → L'usuari aconsegueix 100€ de descompte dividits en 25 € de descompte a les quotes del 3r, 4t, 5è i 6è mes després de la contractació.

Cada usuari només es podrà beneficiar d’un descompte vingut d’aquestes promocions. Les promocions no són acumulables.

SISENA.- Un cop finalitzat el període promocional, els nous usuaris que no hagin contractat durant el període mencionat no gaudiran del 25 €/mensuals (VINT-I-CINC EUROS MENSUALS) dels serveis de telecomunicacions que l’Usuari hagi contractat, durant 12 mesos seguits.

SETENA.- En el cas que l’Usuari que hagi contractat qualsevol dels serveis de telecomunicacions de Goufone i sigui beneficiari d’aquesta promoció es doni de baixa abans d’arribar el tercer mes, des de la instal·lació, no es procedirà a realitzar cap descompte sobre cap de les quotes, i quedarà exclòs del benefici d’aquesta promoció i haurà de pagar 150 euros (Iva inclòs) de penalització. També quedaran exclosos d’aquesta promoció, aquells usuaris que, tot i complir amb els requisits, tinguessin alguna factura pendent de pagar de Goufone.

VUITENA.- Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclús la seva possible anul·lació abans de la data de tancament de la mateixa, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

NOVENA.- La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

DESENA.- En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE.

El responsable del tractament de les dades és GURBTEC TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona.

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona.

ONZENA.- La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altre jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.

29-06-2022

Comunicat sobre les campanyes del sorteig d'1 any de fibra òptica

Per mitjà del present comunicat, i d'acord amb el que s'estableix a l'article 10 de les bases legals, els informem oficialment que els sortejos d'1 any de fibra òptica per a les campanyes de Berga, L'Empordà i d'Osona, previstos pel dia 31 de maig del 2022, 3 de juny del 2022 i 7 de juny del 2022 respectivament, queden suspesos.
Aprofitem també per informar-los que es convocarà/s'ha convocat un nou sorteig que englobarà aquestes campanyes amb el nom de “ET CONNECTEM 1 ANY" , previst des del 3 de juny del 2022 al 31 d’agost del 2022.

Us deixem les bases legals per a poder participar

02-06-2022

Bases legals de la promoció "Descompte 3a quota completa"

 1. L’objectiu d'aquesta promoció és poder agrair la confiança en els nostres serveis de telecomunicacions a nous usuaris que contractin els serveis de fibra òptica de Goufone. Els serveis d’energia no estan dintre d’aquesta promoció.

 2. La promoció es portarà a terme des de les 00.00 del dia 1 de setembre del 2022 fins a les 23.59 hores del 31 de desembre del 2022. (Període Promocional). Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

 3. Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el 1 de setembre del 2022 i el 31 de desembre del 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

 • Que siguin majors d’edat.
 • Que no hagin estat usuaris de Goufone en els últims 6 mesos.
 • Que resideixin a Espanya.
 • Que hi hagi cobertura Goufone al domicili on contracten.
 • Que contractin el servei de fibra òptica de Goufone durant el citat període.
 1. La present acció va dirigida a aquells usuaris i usuàries que en els últims 12 mesos van facilitar, de forma expressa, les seves dades personals, concretament: Nom i Cognoms i Domicili, amb la finalitat que si més endavant hi havia una millor oferta comercial, estarien interessats a contractar. La present acció promocional es comunicarà a través dels canals:
 • Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades)
 • Missatge de Text (SMS)
 • Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp)
 • Correu electrònic
 • Flyers (fires i mercats)
 1. La promoció consistirà en el descompte del 100% dels serveis contractats de telecomunicacions al tercer mes des del moment de la instal·lació. Cada usuari només es podrà beneficiar d’un descompte vingut d’aquestes promocions.

 2. Un cop finalitzat el període promocional, els nous usuaris que no hagin contractat durant el període mencionat no gaudiran del descompte del 100% de la tercera quota.

 3. En el cas que l’Usuari que hagi contractat qualsevol dels serveis de telecomunicacions de Goufone i sigui beneficiari d’aquesta promoció es doni de baixa abans d’arribar el tercer mes, des de la instal·lació, no es procedirà a realitzar cap descompte sobre cap de les quotes i queda exclòs del benefici d’aquesta promoció. També quedaran exclosos d’aquesta promoció, aquells usuaris que, tot i complir amb els requisits, tinguessin alguna factura pendent de pagar de Goufone.

 4. Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclús la seva possible anul·lació abans de la data de tancament d’aquesta, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

 5. La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

 6. En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE.

El responsable del tractament de les dades és GURBTEC TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona .

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament d’aquestes. Podrà exercir aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent-hi fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona.

 1. La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels Participants.
07-04-2022