Goufone</br>concursos

Goufone
concursos

Bases legals del sorteig Marathon Cup

 1. Empresa organitzadora del sorteig L'entitat organitzadora d'aquest sorteig és l'empresa Gurbtec Telecom SL, Companyia amb CIF B66110792 i amb domicili social a Carrer Girona, 16, 08503, Gurb, Barcelona.

 2. Objecte del sorteig L'objecte de la present promoció és dues inscripcions per la Marathon BTT amb la col·laboració de Sea Otter. La promoció es realitza a través del seu perfil oficial a Instagram https://www.instagram.com/goufone/

 3. Àmbit geogràfic i participants Podran participar en la promoció totes les persones físiques, residents a Espanya, majors de 18 anys.

 4. Gratuïtat La present campanya promocional té caràcter gratuït, de manera que la participació i obtenció de premis no implica cap cost pels participants.

 5. Duració La promoció s'iniciarà el 23 de juliol de 2021 i finalitzarà el 29 de juliol de 2021 a les 23:00 hores (CET), en el nostre perfil d'Instagram.

 6. Premi Se sortejaran dues inscripcions a la Marathon BTT entre tots els usuaris que compleixin amb les condicions explicades en la mecànica.

 7. Mecànica de la promoció

 8. A.-Participació: Els usuaris podran participar en el perfil oficial de Goufone a Instagram (https://www.instagram.com/goufone/) Per participar en la promoció els interessats hauran obligatòriament:

 9. Accedir al perfil oficial de Goufone a Instagram.

 10. El dia 23 de juliol de 2021, Goufone publicarà en el seu perfil oficial d'Instagram una imatge i un text que explicaran la mecànica de l'acció.

 11. Per participar, l'usuari ha de ser seguidor del nostre perfil oficial a Instagram de Goufone o convertir-se en un de nou si encara no ho és. Haurà de continuar sent seguidor fins al moment del sorteig.

 12. Haurà també de seguir als perfils de e @scottmarathonbtt (https://www.instagram.com/scottmarathonbtt/) i @seaottereurope (https://www.instagram.com/seaottereurope/)

 13. Haurà d’esmentar, almenys, a dos usuaris personals en els comentaris de la publicació.

 14. Podrà participar amb tants comentaris com es desitgi.

 15. El simple fet de ser seguidor del perfil de Goufone, Marathon BTT i Sea Otter a Instagram, haver donat m'agrada a la publicació que anuncia el sorteig i haver comentat esmentant a dos altres usuaris en la publicació que anuncia el sorteig, suposarà l'acceptació de les presents bases.

7.B.- Difusió: El simple fet de seguir als perfils d'Instagram i haver comentat a dos usuaris, suposa l'acceptació expressa de les presents bases per part dels participants i autoritzen a difondre públicament la seva participació en el sorteig, incloent-hi el seu nom d'usuari i foto de perfil del compte participant. Aquesta difusió es podrà realitzar en els seus perfils oficials en xarxes socials, pàgina web o altres formats físics, autoritzant a Goufone perquè divulgui o publiqui la seva participació en el sorteig.

7.C-Selecció del guanyador: Un cop finalitzada la promoció, el 16 de juliol de 2021, Goufone utilitzarà una aplicació de sortejos per escollir el guanyador de forma aleatòria, entre tots els participants que compleixin els requisits per participar en la promoció. Si el guanyador seleccionat per l'aplicació no complís amb tots els requisits descrits en l'apartat 7A d'aquestes bases, es triarà un nou guanyador mitjançant la mateixa aplicació.

 1. Anunci dels guanyadors 8.1 Un cop finalitzat l'acte de selecció del guanyador, el 30 de juliol de 2021, es publicarà en el compte oficial d'Instagram el guanyador de les dues inscripcions per la Ciclobrava. El perfil oficial de Sea Otter Europe (https://www.instagram.com/seaottereurope/) es posarà en contacte amb ell a través de missatge privat.

8.2 Per acceptar el premi, el guanyador haurà d'enviar un missatge privat a la xarxa social Instagram a Sea Otter Europe per rebre el codi de regal.

8.3 Sea Otter Europe es posarà en contacte amb el guanyador a través de missatge privat a la xarxa social, sol·licitant-li dades addicionals per a la correcta gestió del premi i comprovació de la seva identitat i majoria d'edat (DNI escanejat).

8.4 Si en el termini de set dies naturals el guanyador no s'hagués posat en contacte amb Sea Otter Europe per acceptar el premi, aquest premi s'adjudicaria a un nou guanyador i així successivament.

 1. Exclusió. Goufone es reserva el dret d'excloure a aquells participants que fessin un ús fraudulent dels mitjans de participació. No podran participar en la promoció i, per tant, resultar guanyadors, les següents persones: a) Queden exclosos de participar en el sorteig els empleats de les empreses del grup.

b) Agències que estiguin relacionades amb la promoció o que tinguin qualsevol altre gènere de relació comercial amb Goufone.

c) Goufone es reserva el dret d'eliminar i/o retenir les participacions a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció, o que vulneri les condicions generals de contractació d'Instagram.

D'aquesta manera s'entén, sense caràcter taxatiu i tancat, que es produeix frau, quan:

a) l'usuari proporcioni dades falses o incompletes.

b) s’utilitzi o desenvolupi qualsevol classe de programa informàtic que faciliti l'alteració o modificació dels programes informàtics que regeixen el funcionament de les promocions.

c) es vulnerin les condicions d'ús (https://help.instagram.com/478745558852511) o els principis de la comunitat (https://help.instagram.com/477434105621119/) de la plataforma Instagram.

Goufone pretén que tots els usuaris concursin en igualtat de condicions en cadascuna de les promocions i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes bases legals, donarà lloc a la desqualificació del participant de la promoció.

  • Dades personals, autorització i propietat intel·lectual Els participants consenten el tractament de les seves dades personals pel mer fet de participar en el sorteig, sent el consentiment en participar en aquest sorteig la base de legitimació dels tractaments.

Les dades de caràcter personal que es faciliti han de ser veraces, actuals i propis.

Responsable del Tractament: L'entitat corresponsable del tractament de les dades personals són Goufone i correu electrònic de contacte info@goufone.com

Finalitats i legitimació: Les dades personals que els participants facilitin per participar en el sorteig, així com aquells que es puguin generar en el futur o per a l'obtenció del premi seran tractats, basant-nos en el seu consentiment, per a les següents finalitats:

(I) Poder realitzar el manteniment, compliment, desenvolupament i gestió d'aquest sorteig;

(II) Contacte amb els guanyadors i publicar el seu nom d'usuari en el compte / perfil de Goufone a Instagram com a guanyadors del sorteig, incloure el seu nom i imatge a la xarxa de pàgines web i xarxes socials de Goufone així com en notes / comunicats de premsa i / o en qualsevol material publicitari o promocional que sigui elaborat per Goufone; comprovació de l'acompliment de les condicions per a ser participant i guanyador; fer entrega dels premis; complir les obligacions fiscals.

També es tractaran les dades personals del participant i de terceres persones que s'incloguin en les seves fotografies / vídeos / textos de participació en la promoció per a la seva publicació en els mitjans de comunicació utilitzats per Goufone, xarxes socials i pàgines web per donar publicitat sobre la promoció.

Si no està d'acord amb el tractament de les seves dades personals per a aquesta finalitat comercial i promocional, li preguem que s'abstingui de continuar el procés de participació en la promoció.

Els participants i els guanyadors consenten els tractaments de dades personals descrits pel sol fet de participar en el sorteig, i el consentiment a participar en aquest sorteig la base de legitimació dels tractaments.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Termini conservació: Les dades de participació seran tractades fins que acabi aquest sorteig.

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, i remetre còpia del seu DNI mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: info@goufone.com i poden oposar-se a la recepció de comunicacions comercials per mitjans electrònics mitjançant l'enviament d'un correu electrònic amb la paraula "BAIXA" en l'assumpte a l'adreça: info@goufone.com.

Qualsevol reclamació sobre el tractament de les seves dades s'ha de presentar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es).

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades personals a l’enllaç de "Política de Privacitat".

  • Altres consideracions aplicables 11.1.- Identificació: La identitat dels participants i guanyadors s'acreditarà exclusivament per mitjà de documents oficials (D.N.I. o passaport).

11.2.- Dret d'exclusió: MARCA es reserva el dret d'eliminar justificadament a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

11.3.- Limitació de responsabilitat:

a) Goufone, no és responsable de les interrupcions o fallades a Internet, a la pàgina https://www.instagram.com/goufone/, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i / o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. En cas de produir problemes o incidències d'aquest tipus, Goufone, farà tot el que estigui al seu abast per corregir el més aviat possible, però no pot assumir cap responsabilitat al respecte.

b) MARCA, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin deure's a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari.

11.4.- Compliment de la normativa d'Instagram: c) Instagram, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin deure's a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris.

d) Aquesta promoció no està patrocinada, avalada ni pertany a Instagram ni associada cap manera a la plataforma.

11.5.- Premis: Els premis lliurats no són susceptibles de canvi, alteració o compensació a petició dels guanyadors. El premi que s'atorga per concurs és intransferible, és a dir, en el cas que per qualsevol circumstància el premiat no pogués o volgués acceptar el premi, o renunciés a aquesta, Goufone procediria a designar el següent guanyador en reserva. En el cas que els altres guanyadors en reserva al seu torn no acceptessin o renunciessin al premi, aquest es declararà desert. Goufone no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o retards o qualsevol altra circumstància imputable a l'empresa de missatgeria o a tercers que puguin afectar els enviaments. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en què incorri, llevat dels que expressament estiguin inclosos en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització del premi. En aquest sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos meritats o despeses que no s'esmentin específicament en aquestes bases.

11.6.- Retenció fiscal: Si és el cas, als premis de la present promoció, els seran d'aplicació la normativa en matèria d'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, renda de no residents i altres textos legals en matèria fiscal. En aquest sentit, l'obtenció d'un premi d'aquest tipus podria constituir per al guanyador un guany patrimonial a l'efecte d'IRPF, al donar lloc a una variació en el valor del seu patrimoni posada de manifesta per una alteració en la composició. El guanyador del premi quedarà sotmès a l'acompliment de totes les obligacions fiscals establertes per la legislació vigent aplicable, si s'escau, sent del seu càrrec exclusiu el pagament d’aquestes.

11.7. - Acceptació de les bases: S'informa als possibles participants que el simple fet de participar en la present promoció implica l'acceptació expressa i sense reserves de les presents bases així com la submissió a les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï la companyia organitzadora. Les següents bases seran publicades al web de Goufone: https://goufone.com/

11.8. Modificacions i / o annexos: Goufone es reserva el dret a realitzar modificacions o a afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin els participants, i es comuniquin a aquests degudament. Aquestes modificacions es comunicaran en els mateixos mitjans de difusió de les presents bases.

11.9.- Legislació aplicable: Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya i per les presents bases

23-07-2021 - 30-07-2021