Concursos

Concursos

BASES LEGALS DEL SORTEIG D’1 ANY DE FO ORGANITZADA PER GURBTEC TELECOM, S.L.

PRIMERA.- ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTE DEL SORTEIG Gurbtec Telecom, S.L. (en endavant, Goufone) amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, -realitzarà una promoció sota la modalitat de “sorteig”, dirigida a totes les persones, majors de 18 anys, que contractin els serveis de fibra òptica (mínim) de Goufone, per seleccionar el guanyador d’un any de fibra òptica gratuït valorat en 300€ (iva inclòs).

SEGONA.- PARTICIPACIÓ Podran participar en el sorteig les persones que reuneixin els següents requisits:

Ser majors de 18 anys. Que no hagin estat usuaris de Goufone en els últims 6 mesos Que resideixin a Espanya Que hi hagi cobertura Goufone al domicili on contracten. Que contractin el servei de fibra òptica de Goufone durant el citat període. Que no es donin de baixa dels serveis contractats a Goufone durant 1 any.

TERCERA.- MECÀNICA I PROCEDIMENT DEL SORTEIG Per a participar al sorteig els usuaris hauran de contractar el servei de fibra òptica (mínim) de Goufone durant els dies del 3 de juny de 2022 al 31 d’agost de 2022 a través de qualsevol canal de comunicació de Goufone, utilitzant el codi promocional “ET CONNECTEM 1 ANY”. Goufone comprovarà que les dades facilitades per les persones inscrites al sorteig siguin reals. En cas contrari, la inscripció a la promoció serà invàlida.

La present acció promocional es comunicarà a través dels canals:

Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades)
Missatge de Text (SMS)
Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp)
Correu electrònic
Flyers (fires i mercats)

La inscripció al sorteig suposa l'acceptació automàtica i íntegra de les presents bases i condicions de participació sense reserves. No obstant això, es podrà demanar al premiat una acceptació expressa per escrit de les següents bases.

QUARTA.- SORTEIG, CALENDARI I NOTIFICACIONS La funcionalitat del sorteig i el calendari serà el següent:

Participació: Del 3 de juny de 2022 al 31 d’agost del 2022
Dia: El sorteig tindrà lloc el 2 de setembre de 2022
Hora Participació: Els participants podran contractar els serveis de FO (mínim) de Goufone des de les 00:00 del dia 3 de juny fins les 00:00 del 	dia 31 d’agost del 2022.
Hora Sorteig: 16h
Lloc: A través dels canals de comunicació de Goufone (telèfon, correu electrònic, pàgina web i landing).
Notificació: Per telèfon

CINQUENA.- CONSULTA DE LES BASES Els participants podran consultar les instruccions i la normativa de la present promoció a la pàgina web www.goufone.com.

SISENA.- ASSIGNACIÓ DE GUANYADOR I PREMI DESERT L'assignació del guanyador es notificarà per telèfon i es comunicarà el mateix dia del sorteig (2 de setembre de 2022), a través de les xarxes socials de Goufone @goufone (Twitter, Facebook, Instagram).

L’entrega del premi es farà a la botiga de Goufone (Mataró, Granollers, Vic, Berga, Girona, Roses) més propera a la residència del guanyador/a a l’hora acordada amb el guanyador/a, sempre dins l’horari d’obertura de cada establiment.

En el cas que el premi no pugui ser assignat al seu guanyador, o aquest no el passi a recollir a l’establiment indicat en un període màxim de 15 dies des de la celebració del sorteig, s’es tornarà a fer el sorteig i s’intentarà localitzar mitjançant via telefònica o correu electrònic el nou guanyador, que també disposarà d’un màxim de 15 dies per passar a recollir el premi a la botiga de Goufone més propera a ell/a. En cas que en aquesta ocasió el premi tampoc pugui ser assignat, el mateix es declararà desert.

SETENA.- CANVI DE PREMI El premi objecte del present sorteig en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a demanda del guanyador.

VUITENA.-INTERRUPCIÓ ANTICIPADA I MODIFICACIÓ Goufone es reserva el dret a interrompre el sorteig en qualsevol moment sense previ avís per raons que es presentin fora del seu control.

L'organitzador es veurà obligat a prendre aquesta decisió per raons tècniques, o si per raons legals el sorteig no pogués desenvolupar-se segons les bases establertes. Si el cessament és degut a un comportament inadequat per part d'algun participant, l'organitzador tindrà dret a reclamar danys i perjudicis contra aquest.

L’organitzador es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclús la seva possible anul·lació abans de la data de tancament de la mateixa, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometen-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

NOVENA.- EXCLUSIÓ Davant la possible infracció de les normes de participació, Goufone es reserva el dret a excloure sense previ avís a l'infractor així com impedir la seva participació. Serà descartada la participació de tot aquell usuari que empri mitjans no permesos. També podrà ser exclòs tot aquell que participi en nom de terceres persones (amb o sense el coneixement o consentiment d'aquestes últimes).

DESENA.- CESSIÓ UTILITZACIÓ NOM I IMATGE El guanyador del premi del present sorteig autoritza a Goufone a utilitzar publicitàriament el seu nom i imatges en les xarxes socials i en el material publicitari relacionat amb la present promoció, sense cap contraprestació econòmica.

ONZENA.- ACCEPTACIÓ DE BASES La participació a la present promoció suposa l’acceptació de les presents bases, així com el criteri de Goufone en la resolució de qualsevol conflicte que es pogués generar de la interpretació de les mateixes.

DOTZENA.- RESPONSABILITAT Goufone no es responsabilitza de les possibles pèrdues, detriments, robatoris, retards o qualsevol altre circumstància imputable a tercers que pogueren afectar a la present promoció.

En cap cas Goufone serà responsable dels serveis que qualsevol altre entitat amb la que aquesta col·labori presti al guanyador com a conseqüència del premi entregat, a aquests efectes el guanyador assumirà qualsevol responsabilitat derivada del gaudiment del premi obtingut eximint a Goufone de qualsevol dany o perjudici que pogués sorgir com a conseqüència del gaudiment del mateix.

TRETZENA.- LIMITACIÓ DE PARTICIPACIÓ No podran participar en la present promoció els treballadors de Goufone ni els menors de 18 anys.

CATORZENA.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant RGPD), els hi informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran recollides i incorporades en un o varis fitxers de Gurbtec Telecom, S.L. (en endavant RESPONSABLE DEL TRACTAMENT). Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en la promoció a la qual s’està registrant. Els hi informem que les seves dades personals seran utilitzades per enviar, via correu postal o per mitjans electrònics, com són el correu electrònic i/o SMS, informació necessària per a la seva participació en la referida promoció i també per dur a terme altres tractaments que siguin necessaris pel seu desenvolupament, com poden ser la publicació del nom i la imatge dels participants i guanyador de la promoció a la pàgina web o xarxes socials gestionades per Goufone.

D’acord amb la RGPD, vostè té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Vostè podrà exercitar aquests drets contactant a través del correu electrònic info@goufone.com .El responsable de la base de dades és Gurbtec Telecom, S.L.

QUINZENA.- FISCALITAT Al premi de la present promoció, li serà d’aplicació la Llei 35/2006 de 28 de novembre per la qual s’aprova el Impost sobre la Renda de Persones Físiques i de modificació parcial de les Lleis sobre els Impostos de Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el patrimoni; el Reial Decret 439, de 30 de març, pel que s’aprova el seu Reglament i les seves modificacions posteriors; el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit, en la seva Disposició final Segona punt 4; Disposicions Transitòries Primera i Tercera de la Llei 13/2011 de 27 de maig, de Regulació del Joc; la disposició addicional primera de la Llei 25/2009, de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici, i l’article 48, apartat 6 i 7, número 12 de la Llei 13/2011, de 27 de maig de Regulació del Joc i el procediment per a la seva presentació telemàtica i altres disposicions concordants i dictades en el seu desenvolupament, per tant, si s’escau, correspondrà a l’entitat mercantil Goufone la realització de l’ingrés a compte o la pràctica de la retenció procedent, del Impost sobre la Renda de Persones Físiques (en endavant IRPF). La quantitat resultant d’aquesta retenció haurà de ser abonada pel guanyador en el moment de l’acceptació del premi. No obstant, Goufone no es responsabilitzarà dels impostos que puguin sorgir en la declaració del Impost sobre la Renda de l’agraciat en el exercici corresponent, al incorporar a la base imposable general del seu IRPF les rendes imputables per motiu del premi, d’acord amb les regles de valoració del tribut.

En cas que l’agraciat no fos de nacionalitat espanyola, haurà d’acreditar la seva condició de resident no espanyol, aportant en el moment de l’acceptació del premi, el corresponent certificat de residència fiscal del seu país de procedència, en cas de no acreditar aquesta condició se li aplicarà una retenció en concepte de IRPF del 25% del valor total del premi, i la quantitat resultant d’aquesta retenció haurà de ser abonada pel guanyador en el moment de l’acceptació del premi.

SETZENA.- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels Participants.

03-06-2022

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ “Google Nest ” ORGANItZADA POR GURBTEC TELECOM, S.L.

Gurbtec Telecom, S.L. (en endavant, Goufone) amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona, convoca una acció promocional consistent en el regal d’un (1) aparell de Google Nest a cada usuari/a que contracti el servei de fibra òptica (mínim) de Goufone des del dia 3 de juny de 2022 fins a exhaurir les existències.

PRIMERA.- L’objectiu d'aquesta promoció és poder agrair la confiança en els nostres serveis de telecomunicacions a nous usuaris que contractin els serveis de fibra òptica de Goufone. Els serveis d’energia no estan dintre d’aquesta promoció.

SEGONA.- La promoció es portarà a terme des de les 00.00 del dia 3 de juny del 2022 fins a exhaurir les existències de l’aparell citat. (Període Promocional). Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

TERCERA.- Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el 3 de juny de 2022 i fins a exhaurir les existències de l’aparell Google Nest compleixin tots i cadascun dels següents requisits: Que siguin majors d’edat. Que no hagin estat usuaris de Goufone. Que resideixin al Berguedà. Que hi hagi cobertura Goufone al domicili on contracten. Que contractin el pack tot a casa (fibra òptica 1000Mb, mòbil 20GB, fix i servei d'energia opcional) de Goufone durant el citat període.

QUARTA.- La present acció va dirigida a aquells usuaris i usuàries que en els últims 12 mesos van facilitar, de forma expressa, les seves dades personals, concretament: Nom i Cognoms i Domicili, amb la finalitat que si més endavant hi havia una millor oferta comercial estarien interessats en contractar.

La present acció promocional es comunicarà a través dels canals: Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades) Missatge de Text (SMS) Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp) Correu electrònic Flyers (fires i mercats)

CINQUENA.- La promoció consistirà en el regal d’un (1) aparell Google Nest a aquells usuaris que hagin contractat el pack tot a casa de Goufone. Cada usuari només es podrà beneficiar d’un regal d’aquesta promoció.

SISENA.- Un cop finalitzat el període promocional, els nous usuaris que no hagin contractat durant el període mencionat no gaudiran del regal de l’aparell Google Nest.

SETENA.- En el cas que l’Usuari que hagi contractat qualsevol dels serveis de telecomunicacions de Goufone i sigui beneficiari d’aquesta promoció es doni de baixa abans d’arribar el tercer mes, des de la instal·lació, no es procedirà a realitzar cap descompte sobre cap de les quotes i queda exclòs del benefici d’aquesta promoció.

Goufone informarà de l’entrega de l’aparell del Google Nest a aquells qui hagin fet la contractació durant el mencionat període i que compleixin tots els requisits detallats en aquestes bases legals a finals del mes de juny.

VUITENA.- Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclús la seva possible anul·lació o suspensió abans de la data de tancament de la mateixa, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometen-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

NOVENA.- La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

DESENA.- En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE.

El responsable del tractament de les dades és GURBTEC TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona .

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament de les mateixes. Podrà exercitar aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona.

ONZENA.- La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels Participants.

03-06-2022

Comunicat sobre les campanyes del sorteig d'1 any de fibra òptica

Per mitjà del present comunicat, i d'acord amb el que s'estableix a l'article 10 de les bases legals, els informem oficialment que els sortejos d'1 any de fibra òptica per a les campanyes de Berga, L'Empordà i d'Osona, previstos pel dia 31 de maig del 2022, 3 de juny del 2022 i 7 de juny del 2022 respectivament, queden suspesos.
Aprofitem també per informar-los que es convocarà/s'ha convocat un nou sorteig que englobarà aquestes campanes amb el nom de “ET CONNECTEM 1 ANY , previst des del 3 de juny del 2022 al 31 d’agost del 2022.

Us deixem les bases legals per a poder participar

02-06-2022

Bases legals de la promoció "Descompte 3a quota completa"

 1. L’objectiu d'aquesta promoció és poder agrair la confiança en els nostres serveis de telecomunicacions a nous usuaris que contractin els serveis de fibra òptica de Goufone. Els serveis d’energia no estan dintre d’aquesta promoció.

 2. La promoció es portarà a terme des de les 00.00 del dia 23 de març del 2022 fins a les 23.59 hores del 31 d’agost del 2022. (Període Promocional). Goufone es reserva el dret de prorrogar el Període de Promoció si així ho estima oportú.

 3. Podran participar totes aquelles persones físiques que durant el període comprès entre el 23 de març del 2022 i el 23 d’abril del 2022 compleixin tots i cadascun dels següents requisits:

 • Que siguin majors d’edat.
 • Que no hagin estat usuaris de Goufone en els últims 6 mesos.
 • Que resideixin a Espanya.
 • Que hi hagi cobertura Goufone al domicili on contracten.
 • Que contractin el servei de fibra òptica de Goufone durant el citat període.
 1. La present acció va dirigida a aquells usuaris i usuàries que en els últims 12 mesos van facilitar, de forma expressa, les seves dades personals, concretament: Nom i Cognoms i Domicili, amb la finalitat que si més endavant hi havia una millor oferta comercial, estarien interessats a contractar. La present acció promocional es comunicarà a través dels canals:
 • Telefònic (es trucarà a aquells possibles usuaris que ens hagin cedit les seves dades)
 • Missatge de Text (SMS)
 • Missatge de Text Instantanis per telèfons intel·ligents (WhatsApp)
 • Correu electrònic
 • Flyers (fires i mercats)
 1. La promoció consistirà en el descompte del 100% dels serveis contractats de telecomunicacions al tercer mes des del moment de la instal·lació. Cada usuari només es podrà beneficiar d’un descompte vingut d’aquestes promocions.

 2. Un cop finalitzat el període promocional, els nous usuaris que no hagin contractat durant el període mencionat no gaudiran del descompte del 100% de la tercera quota.

 3. En el cas que l’Usuari que hagi contractat qualsevol dels serveis de telecomunicacions de Goufone i sigui beneficiari d’aquesta promoció es doni de baixa abans d’arribar el tercer mes, des de la instal·lació, no es procedirà a realitzar cap descompte sobre cap de les quotes i queda exclòs del benefici d’aquesta promoció. També quedaran exclosos d’aquesta promoció, aquells usuaris que, tot i complir amb els requisits, tinguessin alguna factura pendent de pagar de Goufone.

 4. Goufone es reserva el dret de modificar qualsevol de les condicions de la present promoció, inclús la seva possible anul·lació abans de la data de tancament d’aquesta, sempre que hi hagués una causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva d’aquestes bases.

 5. La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases legals.

 6. En compliment del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, GOUFONE informa que les dades que les persones participants facilitin per a la promoció són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. Pel fet de manifestar la seva adhesió a la promoció s’entendrà que els participants donen el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades que van cedir a GOUFONE.

El responsable del tractament de les dades és GURBTEC TELECOM, S.L, amb CIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona .

Les dades personals de les persones beneficiàries de la promoció no seran emprades per a cap altre fi que no sigui la gestió de la promoció i del servei contractat, i no es comunicaran a cap tercer que no sigui responsable o encarregat d’aquesta gestió, llevat d’aquelles excepcions previstes a la llei. La persona beneficiària de la promoció té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de GOUFONE. En concret, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades personals, així com a oposar-se al tractament d’aquestes. Podrà exercir aquests drets enviant una comunicació escrita (incloent-hi fotocòpia del seu DNI o passaport) a: GURBTEC TELECOM, S.L. amb NIF B66110792 i domicili social a Carrer Girona 16, Gurb, 08503, Barcelona.

 1. La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels Participants.
07-04-2022

Bases legals campanya usuari per usuari

 1. La participació en la campanya estarà oberta des de l’7/02/22 fins al 30/06/22.
 2. La campanya consisteix que els usuaris recomanin Goufone als seus amics i aconseguiran per a cada amic que portin un descompte de 25€ IVA inclòs per a tots dos en una factura de telecomunicacions.
 3. Per participar en la campanya, l’usuari existent haurà de fer-ho a través de la landing específica per la campanya o a través dels canals de comunicació de Goufone (www.goufone.com o 800678010) i facilitar les dades que es requereixen al formulari de la landing abans esmentada o facilitar les dades de l’amic o usuari a través dels nostres canals. S’aplicaran vint-i-cinc Euros (25€ IVA inclòs) de descompte a l’usuari i a l’amic.
 4. El/La participant haurà de ser major de 18 anys.
 5. Per poder participar en la campanya, l'usuari existent ens ha de facilitar nom i telèfon dels amics/amigues i o viceversa, per tal de poder-nos posar en contacte amb ell/a.
 6. Per poder gaudir d’aquest descompte, l’usuari existent ha de tenir mínim la fibra òptica contractada a Goufone. No s’aplicarà a usuaris que hagin tingut incidències en el pagament de les quotes durant els últims 6 mesos.
 7. Per poder gaudir d’aquest descompte, l’amic haurà de contractar mínim la fibra òptica.
 8. Només es podrà recomanar al mateix amic/amiga una sola vegada. Si un amic/amiga surt recomanat/nada dues vegades, valdrà la primera, no es podrà recomanar dues vegades la mateixa persona.
 9. El descompte és intransferible i no podrà ser bescanviat per diners en efectiu o un altre producte.
 10. El descompte dels 25€ (IVA inclòs) s’aplicarà al cap de 3 mesos des de l’activació de la fibra òptica de l’amic.
 11. Cada usuari existent pot portar fins a 5 amics. El descompte s’aplicarà com a màxim una vegada al mes, és a dir, si un usuari porta 5 amics, els quals es donen d’alta amb els serveis mínims exigits, se li podrà aplicar el descompte de 25€ (IVA inclòs) cada mes durant 5 mesos. Si l’usuari es dóna de baixa abans d’aplicar tots els descomptes, no s’aplicaran els restants.
 12. Només s’aplicarà el descompte sobre mesos sencers, és a dir, si un usuari es dóna de baixa el dia 15, no se li podrà aplicar el descompte. Si es dóna de baixa en finalitzar el mes, sí que se li aplicarà.
 13. El descompte consisteix en: 25€ de descompte, amb l'IVA inclòs, per l’usuari existent i l’amic.
 14. La campanya està organitzada per Gurbtec Telecom, CIF B-66110792 amb domicili social als Carrer Girona 16, Gurb, 08503, info@goufone.com.
 15. Gurbtec Telecom, S.L es reserva el dret de suspendre la campanya.
 16. La participació d’aquesta promoció implica l’acceptació de les bases de la campanya. Aquestes bases estan a disposició dels participants.
 17. Els treballadors de GOUFONE i SOOM no podran participar en la campanya.
 18. Tota informació personal facilitada, de forma voluntària, serà incorporada a la base de dades de Goufone. Tens el dret a accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-te a aquesta informació. El responsable de la base de dades és Gurbtec Telecom, S.L. Per qualsevol dubte o reclamació, contactar a l’e-mail info@goufone.com.
 19. Participació vàlida a nivell de Catalunya.
07-02-2022 - 30-06-2022